Със съдействието на:

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА p​hotovacation.org

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

 • 1. Платформата “photovacation.org” (Платформата) е собственост на Фондация в обществена полза “Трейман” (Фондацията) с БУЛСТАТ номер: 176078821, регистрирана спрямо законодателството на Република България.
 • 2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
  • a. „Потребител“ –​физически лица, използващи Платформата.
  • b. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Платформата приема при използването на сайта.
 • 3. Платформата и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по­долу правила. Използването на Платформата предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Платформата той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай ­ автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

II. СИГУРНОСТ

 • 4. Платформата съдържа най­съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.
 • 5. Фондацията не гарантира постоянното функциониране на Платформата.

III. ДОСТЪП

 • 6. Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 • 7. Фондацията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондацията. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 • 8. Фондацията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондацията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

 • 9. Информацията, намираща се на Платформата, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.
 • 10.Информацията, предоставена на Платформата, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Платформата. Това е причината, поради която Фондацията не носи никаква отговорност, в случай че Потребителт приложи информацията в различна, по­сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.
 • 11.Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Фондацията, чрез електронна поща или през Платформата включително, но не само, Потребителят приема, че:
  • a. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
  • b. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
  • c. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Фондацията може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • 12.Фондацията, чрез Платформата не събира/обработва/съхранява лични данни. Фондацията следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

VI. „БИСКВИТКИ”

 • 13.Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • 14.Посочената на Платформата информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Фондацията, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, вкючително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Фондацията и да посочи несъотвествието. Фондацията си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 • 15.Фондацията запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Платформата.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

 • 16.Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на Платформата представлява интелектуална собственост на Фондацията и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се разрешава по следните правила:
  • a. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Платформата).
  • b. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.
  • c. С посочване на автора.
  • d. Без модификации.
  • e. И некомерсиално.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 • 17.Фондацията, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.
 • 18.Фондацията гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Платформата и друга актуална информация около проекта.
 • 19.Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е­бюлетина на Платформата.
 • 20.Фондацията си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
  • a. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по­конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Фондацията във връзка с Платформата, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
  • b. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Платформата и нивото на проекта.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 • 21.С използването на Платформата и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Платформата за лични и нетърговски цели.